Chuyến đến nội dung chính

Thuế bán hàng - Giấy chứng nhận bán lại

Giấy chứng nhận bán lại (Resale Certificate) là gì?

Giấy chứng nhận bán lại (Resale Certificate) là một biểu mẫu thuế xác nhận bạn là bên bán lẻ hoặc người mua hợp pháp và đang mua sản phẩm để bán lại hoặc sử dụng làm thành một bộ phận cấu thành sản phẩm mà bạn định bán lại. Để sử dụng giấy chứng nhận bán lại, bạn thường cần phải đăng ký thu thuế bán hàng ở ít nhất một tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Giấy chứng nhận bán lại chỉ áp dụng khi bạn bán lại hàng hóa ở Hoa Kỳ. Giấy phép bán hàng không thể thay thế cho giấy chứng nhận bán lại.

Tại sao tôi cần tải giấy chứng nhận bán lại lên Trang quản lý Gelato?

Khi bạn cung cấp giấy chứng nhận bán lại hợp lệ lên Trang quản lý Gelato, tất cả các giao dịch mua hàng của bạn để bán lại sẽ được miễn thuế và bạn không cần phải trả thuế bán hàng ở những tiểu bang bạn đã cung cấp giấy chứng nhận bán lại hợp lệ. Nếu không thể cung cấp giấy chứng nhận bán lại hợp lệ lên Trang quản lý Gelato tại một tiểu bang bạn mua hàng để bán lại, bạn sẽ phải trả thuế bán hàng cho những giao dịch mua hàng đó.

Tôi có thể dùng giấy chứng nhận bán lại từ các tiểu bang khác không?

Nhiều tiểu bang sẽ cho phép bạn sử dụng giấy chứng nhận bán lại từ tiểu bang khác để hoàn thành việc lập giấy tờ chứng nhận người bán lại. Khi bạn có giấy chứng nhận bán lại hợp lệ ở ít nhất một tiểu bang, bạn có thể sử dụng giấy chứng nhận đó để mua hàng miễn thuế để bán lại ở các tiểu bang mà bạn không đăng ký thu thuế bán hàng.

Xin lưu ý rằng tất cả các tiểu bang đều có ngưỡng liên kết kinh tế. Khi đã vượt quá ngưỡng này, các doanh nghiệp ngoài tiểu bang phải xin phép giấy phép thuế bán hàng và thu, nộp thuế bán hàng theo luật tiểu bang và địa phương.

Nếu có các sản phẩm được mua nhưng không được bán lại ở tiểu bang bạn đã cung cấp giấy chứng nhận bán lại hợp lệ thì bạn sẽ cần tự đánh giá và nộp thuế sử dụng cho những mặt hàng đó.

Tuy nhiên, có 9 tiểu bang và Washington, D.C. không cho phép dùng giấy chứng nhận bán lại ở ngoài tiểu bang:

  • Alabama

  • California

  • Florida

  • Hawaii

  • Illinois

  • Louisiana

  • Maryland

  • Massachusetts

  • Washington

  • Washington, D.C.

Tất cả những tiểu bang này đều yêu cầu bạn đăng ký giấy phép thuế bán hàng trong tiểu bang. 

Danh sách các tiểu bang này có thể thay đổi nên chúng tôi khuyên bạn nên hỏi với cố vấn thuế của mình để đảm bảo cập nhật thông tin thuế đầy đủ.

Giấy chứng nhận bán lại nên gửi cho ai?

Giấy chứng nhận bán lại phải được gửi cho công ty bán hàng.

Các thông tin cần thiết như sau:

Gelato ASA
Postboks 47 Sentrum
0101 Oslo

Làm thế nào để đăng ký giấy phép thuế bán hàng?

Trước khi bắt đầu nộp thuế bán hàng, bạn cần phải đăng ký giấy phép thuế bán hàng tại tiểu bang của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc đăng ký Giấy phép thuế bán hàng ở liên kết này:

https://blog.taxjar.com/how-to-register-for-sales-tax-permits/

Gelato không có bất kỳ liên hệ gì với TaxJar. Thông tin được cung cấp trên trang web chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế để được hướng dẫn cụ thể về thuế.

Gelato tính thuế bán hàng ở những tiểu bang nào?

Gelato tính thuế bán hàng ở 44 tiểu bang, quận và vùng lãnh thổ như danh sách liệt kê dưới đây. 

Mức thuế suất khác nhau tùy theo các tiểu bang, và trong mỗi tiểu bang, mức thuế suất cũng khác nhau tùy theo hạt, thành phố và quận.

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Washington DC, West Virginia, Wisconsin và Wyoming.

Bài viết này có hữu ích không?