Chuyến đến nội dung chính

Tải lên giấy chứng nhận bán lại ở đâu trong Trang quản lý Gelato?

Để Gelato có thể tính toán chính xác thuế bán hàng cho đơn hàng của bạn, bạn cần cung cấp giấy chứng nhận bán lại hợp lệ. Bạn có thể tải lên giấy chứng nhận của mình từ Trang quản lý Gelato, trong trình Thanh toán

Yêu cầu là tên Công ty trên giấy chứng nhận bán lại cung cấp phải giống với tên Công ty trong Trang quản lý Gelato, nếu không thì sẽ bị từ chối.

 

Bạn có thể tải lên giấy chứng nhận bán lại của bạn ở đây:

Sau đó chọn Trung tâm Thuế:

Nhấp vào Giấy chứng nhận bán lại.
Tải lên giấy chứng nhận bán lại ở đây.
Bạn có thể đọc thêm về Giấy chứng nhận bán lại tại đây.

 

Bài viết này có hữu ích không?