Chuyến đến nội dung chính

Thuế ở Châu Mỹ

  • Thuế bán hàng tại Hoa Kỳ

Gelato tính thuế bán hàng khi sản phẩm in được giao đến các tiểu bang, vùng lãnh thổ và quận sau đây ở Hoa Kỳ:

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada , New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Washington DC, West Virginia, Wisconsin và Wyoming .

Điều này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nếu Gelato chuyển mối liên kết kinh tế sang bang mới hoặc thêm nhà in mới vào mạng lưới của mình.

Gelato sẽ không tính thuế bán hàng đối với các sản phẩm in được xuất khẩu ra bên ngoài Hoa Kỳ.

Khi bán sản phẩm từ Gelato ở Hoa Kỳ, vui lòng xem xét việc có xin được Giấy chứng nhận bán lại hay không.
  • Thuế bán hàng ở Canada

GST/HST được tính cho các đơn đặt hàng được in tại địa phương ở Canada. GST Liên bang Canada được tính ở mức 5%. Điều này được kết hợp ở hầu hết các Tỉnh với PST địa phương, được đặt từ 0% đến 10%, để tạo

Tỷ lệ Thuế Doanh thu Hài hòa (HST) như trong biểu đồ bên dưới:

Tỉnh
GST
HST
QST
PST
Tổng tỷ lệ
Alberta 5% - - - 5%
British Columbia 5% - - 7% 12%
Manitoba 5% - - 7% 12%
New Brunswick 5% 10% - - 15%
Newfoundland và Labrador 5% 10% - - 15%
Lãnh thổ Tây Bắc 5% - - - 5%
Nova Scotia 5% 10% - - 15%
Nunavut 5% - - - 5%
Ontario 5% 8% - - 13%
Đảo Hoàng tử Edward 5% 10% - - 15%
Québec 5% - 9,975% - 14,975%
Sskatchewan 5% - - 6% 11%
Yukon 5% - - - 5%
  • VAT ở Chile

Khi một khách hàng Chile địa phương đặt hàng các sản phẩm in trên trang web của Gelato, họ sẽ ký hợp đồng dịch vụ với Gelato Chile và sẽ nhận được hóa đơn từ Gelato Chile.

Đối với doanh số bán hàng trong nước từ Gelato Chile cho khách hàng địa phương, VAT là 19% sẽ được cộng thêm.

Nếu thực thể thanh toán của khách hàng ở bên ngoài Chile và muốn thanh toán cho sản phẩm in được giao ở Chile, Gelato ASA sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng nhận sản phẩm in. Vì Gelato ASA không được đăng ký tại Chile vì mục đích THUẾ, nên hóa đơn từ Gelato ASA gửi cho khách hàng không phải người Chile sẽ không bao gồm VAT của Chile.

  • Thuế gián thu ở Brazil

Khi một khách hàng Brazil địa phương đặt hàng các sản phẩm in trên trang web của Gelato, họ sẽ ký hợp đồng dịch vụ với Gelato Brazil và sẽ nhận được hóa đơn từ Gelato Brazil.

Gelato Brazil sẽ tính phí khách hàng Brazil: PIS 1,65%COFINS 7,6% (tức là 9,25% tích lũy theo APM) và ISS 2% (nếu Gelato Brazil được hợp nhất ở São Paulo).

Nếu thực thể thanh toán của khách hàng ở bên ngoài Brazil và muốn thanh toán cho sản phẩm in được giao ở Brazil, Gelato ASA sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng cho tài liệu in. Bởi vì Gelato không có PE (cơ sở thường trú) ở Brazil, nên hóa đơn từ Gelato ASA cho khách hàng không phải người Brazil sẽ không bao gồm VAT của Brazil.

Bài viết này có hữu ích không?