Chuyến đến nội dung chính

Bạn có cung cấp bất kỳ thông tin vận chuyển và theo dõi tự động nào cho khách hàng đầu cuối của tôi qua Etsy không?

Gelato là dịch vụ nhãn trắng trong toàn bộ quá trình xử lý. Do đó, chúng tôi không gửi bất kỳ thông tin nào trực tiếp đến khách hàng đầu cuối của bạn.

Đồng thời, chúng tôi đánh dấu các đơn đặt hàng của bạn là đã vận chuyển và chuyển tiếp thông tin vận chuyển cùng với mã theo dõi tới Etsy. Mã theo dõi đơn hàng và email xác nhận giao hàng được Etsy tự động gửi đến khách hàng đầu cuối của bạn.

Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của mình cũng như các liên kết theo dõi trong Trang quản lý Gelato.

Bài viết này có hữu ích không?