Chuyến đến nội dung chính

Tại sao đơn hàng của tôi có trạng thái Chờ duyệt?

Có hai trường hợp khi đơn hàng của bạn có trạng thái Chờ duyệt và sẽ cần được phê duyệt theo cách thủ công:

  1. Bạn đang sử dụng quy trình phê duyệt đơn hàng thủ công
    Khi chọn tính năng Thủ công trong phần "Phê duyệt đơn hàng" trong cài đặt cửa hàng, mọi đơn hàng sẽ cần được phê duyệt trước được gửi đi in, nghĩa là các đơn đặt hàng có thể được chỉnh sửa (ví dụ: bạn có thể tải lên thiết kế tùy chỉnh của khách hàng) trước khi chúng được gửi tới Gelato để được sản xuất. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quy trình phê duyệt thủ công tại đây.
  2. Bạn đã đặt đơn hàng đầu tiên nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết về công ty
    Để sản xuất đơn hàng của bạn, chúng tôi cần có thông tin thanh toán của bạn. Đây là phần "Chi tiết công ty" trong Trang quản lý Gelato.
  • Đi tới Cài đặt
  • Nhấp vào Công ty
  • Cung cấp thông tin cơ bản về công ty
  • Đừng quên lưu các thay đổi.

Lưu ý rằng đơn đặt hàng đang chờ phê duyệt sẽ cần được phê duyệt theo cách thủ công sau khi cung cấp thông tin. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện tại đây.

1.png

Bài viết này có hữu ích không?