Chuyến đến nội dung chính

Tính năng Phụ kiện đóng gói và Nhãn in thương hiệu có được áp dụng với tất cả các gói đăng ký không?

Phụ kiện đóng gói và Nhãn in thương hiệu là tính năng độc quyền dành riêng cho người dùng gói Gelato+ và Gelato+ Gold.

  • Nếu đang dùng thử gói Gelato+, bạn cũng có thể truy cập cả hai tính năng Phụ kiện đóng gói và Nhãn in thương hiệu. 
  • Nếu bạn đang dùng gói Gelato+ Gold hàng tháng, bạn cũng có thể truy cập cả hai tính năng Phụ kiện đóng gói và Nhãn in thương hiệu.

Bài viết này có hữu ích không?